Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 73/10.08.2015г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Преустройство и смяна на предназначение на офис №2 в АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –РЕВМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР със ЗП 76,60м2 в блок №43, вх.1, ет.2-кв.Полигона, ж.к.”Младост 1″, УПИ ХІІ-538,698, кв.8б, м.НПЗ „Изток”-Къро по плана на гр.София, приложение към което е писмо изх.№ изх.№ 92-00-4154/21.05.2015г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.209.

22:46 | 11.08.15 | Съобщения