Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №77/11.08.2015г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „DCS/LTE/WI-FI-Базова станция №SOF022-“Мегапарк“, разположена върху административна сграда с идентификатор 68134.4081.69.15, в УПИ Х-424, кв.8, НПЗ “Изток”м.”Къро” по плана на гр.София, бул.”Цариградско шосе”№115Г, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-4219/21.05.2015г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

22:48 | 11.08.15 | Съобщения