Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №81/21.08.2015г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Базова станция №1243” находяща се върху покрива на бл.477а, вх.1, ж.к.“Младост“4, гр.София, кв.19г, УПИ І-185, 416 “за комплексно жилищно строителство и трафопост” по плана на гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-3730/27.04.2015г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

22:54 | 24.08.15 | Съобщения