Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 92/23.09.2015г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Преустройство и промяна на предназначението на част от обслужващи площи в ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ със ЗП 238,97 м2, находящи се на кота -5,90 в Офис сграда в УПИ VІІІ-2938,3653,3655, кв.36, местност бул.Ал.Малинов по плана на гр.София, админ. адрес: ул.”Околовръстен път” № 251”, приложение към което е писмо изх.№ изх.№ 26-00-2307/06.08.2015г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.209.

22:56 | 25.09.15 | Съобщения