Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за регулация и застрояване с придружаващите го схеми и ма¬териали на квартали: 14, 14-А, 24, нов кв. 24-А, нов кв. 32-А, м. Младост – център, УПИ ІІІ – „За озеленяване“ от кв. 32, м. бул. Александър Ма¬линов – в граници: м. бул. Александър Малинов, кв. 2, 14, 19, 21, 24, 32А, без да се изменят квартали 2, 4 и 21, план за регулация на бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на квартали 2 и 17 от м. Младост 2, без да се изменят външните регулационни линии на кварталите и външната регулационна линия на кв. 12, м. Младост 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от датата на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта чрез район „Младост“.

  1. бул. Александър Малинов ↗
  2. бул. Александър Малинов 2 ↗

16:31 | 21.04.14 | Съобщения