Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 93/05.10.2015г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Пристройки и надстройка на производствено хале на Комбинат за специализирани производства на хлебни и сладкарски изделия и допълващо застрояване – магазин за хлебни изделия в УПИ VIII-„за комбинат за спец. производства на хлебни и сладкарски изделия”, кв.3, местност НПЗ „Изток”, п.з.”Горубляне” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-8312/14.09.2015г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

22:58 | 05.10.15 | Съобщения