Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №96/13.10.2015г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „ Базова станция №1257” разположена върху сграда с идентификатор 68134.4093.1206.2, в кв.6, УПИ І- за СД „озеленяване” и СП „Водоснабдяване“, м.НПЗ „Изток“-ПЗ „Горубляне” по плана на гр.София, кв.”Горубляне”, ул.”Георги Белов”№2”, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-7335/18.08.2015г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

22:59 | 13.10.15 | Съобщения