Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 95/12.10.2015г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Шестетажна сграда с общественообслужваща функция – офиси, ателиета, магазин, кафене, гаражи и подземен паркинг със ЗП 214,00 кв.м и РЗП 1606,35кв.м, сградно топлопроводно отлонение (дворна мрежа) и абонатна станция в УПИ IV-25-“за офиси” /ПИ с идентификатор 68134.4089.872/, кв.9, местност „Младост 3” по плана на гр.София”, приложение към което е Решение № СО-17-ПР/2015г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

23:01 | 12.10.15 | Съобщения