Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №100/27.10.2015г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: “DCS/LTE/WI-FI-Базова станция №SOF003-“Зорница“, разположена на покрива на вх.А, бл.71, ж.к.„Младост-1”, УПИ ІІ-517 “за комплексно жилищно строителство”, кв.27, гр.София”, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-5121/12.06.2015г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

23:03 | 27.10.15 | Съобщения