Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 107/16.11.2015г. на Главния архитект на район „Младост” за обект:
„Триетажна сграда за комплексно обществено обслужване с офиси, ателиета и подземен паркинг със ЗП 334,74 кв.м и РЗП 1580,88 кв.м в УПИ VII-17-“за КОО” /ПИ с идентификатор 68134.4089.70/, кв.1, местност „Младост 3” по плана на гр.София”, приложение към което е Решение № СО-127-ПР/2015г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

23:07 | 16.11.15 | Съобщения