Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №111/30.11.2015г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „ Инсталиране на проемно-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ЕАД – 1398 F ”MLADOST 1A”, УПИ VІІІ-127 „за комплексно жилищно строителство“, кв.2, м. .“Младост“1А, бл.523, вх.6, ж.к.“Младост“1А,гр.София”, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-5787/03.07.2015г. от Директора на РИОСВ – София. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

23:09 | 30.11.15 | Съобщения