Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от

ЗУТ, че е издадена Заповед № РД-6402-23/09.12.2015г. на Главния архитект на Столична

община – район „Младост” , с която е разрешено да се изработи проект за изменение на

подробния устройствен план – ИПР в следния териториален обхват: УПИ VII-493 и УПИ

VIII-493, кв. 54, м. „Горубляне”, р-н „Младост”, гр. София, поземлени имоти с

идентификатори 68134.4086.9061 и 68134.4086.9060 по КККР на р-н „Младост”,

гр. София.

23:12 | 09.12.15 | Съобщения