Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ,
отдел „ИИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за
строеж № Б-01/05.01.2016г. от началник отдел „ИИКС” на
район „Младост” за обект:
„Уличен водопровод ф110мм ПЕВП от
съществуващ водопровод ф110 ПЕВП до СВО и уличен
канал ф300-ПП от съществуващ канал ф400 на
бул.“Андрей Сахаров“ до СКО по нова улица за
водоснабдяване и канализация на „Апартаментен хотел
с ресторант, фитнес, химическо чистене и подземен
паркинг“ и „Многофамилна жилищна сграда с гаражи
със ЗП 464,00кв.м. и РЗП 2752,90 кв.м.“ находящи се в
УПИ VII-25,26, кв.13Б /идент. 68134.4091.5813/ и УПИ II-47,
кв.13В, м.“Младост-2“, по плана на гр.София, район
„Младост“-СО“
, приложение към което е решение за
преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-
00-3313/22.04.2015г. от Директора на РИОСВ – София.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да
бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”,
ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

14:43 | 09.01.16 | Съобщения