Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на кв. 2, м. Младост 3 – открива¬не на улица от о.т. 38а – о.т. 38б и създаване на нови квартали 2 и 2г. За кв. 2: от УПИ III – за озеленяване, магазин, КОО и офиси, се създават нови УПИ: I-239, 242, 668, 755 – за озеленяване и подземно строителство, УПИ III-755, 6137 – за озеленяване, магазин, КОО и офиси, и IV – за озеленяване. За кв. 2г: изменение на границите на УПИ IV-570. Планът е изложен в район „Младост“.На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересовани¬те лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столична община чрез район „Мла¬дост“.Проектът за подробен устройствен план подлежи на обществено обсъждане на основание чл. 12 ЗУЗСО по реда на чл. 127, ал. 1 ЗУТ преди внасянето му в Общинския експертен съвет по устройство на територията.
1.A1-1-IPR
2.A1-1-IPRZ

17:00 | 21.04.14 | Съобщения