Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ,
отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че
е издадено Разрешение за строеж № 02/11.01.2016г. на
Главния архитект на район „Младост” за обект:
„Апартаментен хотел категория “две звезди” със ЗП 205,04
кв.м и РЗП 1049,61 кв.м в УПИ X-5840,5841-“за общ.обсл.”,
кв.13б, местност „Младост 2” по плана на гр.София”
,
приложение към което е писмо изх.№ 94-00-10610/11.11.2015г.
на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат
разгледани в сградата на СО – район „Младост”,
ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

14:46 | 12.01.16 | Съобщения