Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №06/18.01.2016г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Базова станция №1241” находяща се върху покрива на бл.47, вх.1, ж.к.“Младост-1“, гр.София, УПИ V-708 “за комплексно жилищно строителствo” кв.16 по плана на гр.София” по плана на гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-3331/17.04.2015г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

14:51 | 19.01.16 | Съобщения