Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №11/05.02.2016г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Преустройство на базова станция №1046” находяща се върху покрива на бл.223, вх.Г, ж.к.“Младост“2, гр.София”, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-6116/14.07.2015г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

14:56 | 08.02.16 | Съобщения