Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за регулация и застрояване с придружаващите го материали на нови квартали 12 и 12А, м. НПЗ „Изток“, м. Къро, в обхват на нова улица от о.т. 300 до о.т. 311, задънена улица от о.т. 304 до о.т. 304А, нови УПИ II-414 – „За ЖС“, III-414 – „За обществено обслужване“, IX-9503 – „За ЖС“, от квартал 12; нови УПИ I-1647 – „За жилища и офиси“, II-414 – „За обществено обслужване“, IV – „За ТП“, от нов кв. 12А. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на СО чрез район „Младост“.
Обявлението е публикувано в ДВ бр. 16/26.02.2016г., стр. 84.
1.ИПР
2.ИПЗ

14:57 | 26.02.16 | Съобщения