Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” на основание чл. 128, ал. 2 (изм.) и ал. 10 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗР на ЗИД на ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация за УПИ І-6230 „за супермаркет“ и УПИ ІІ-6231 ,,за КОО“, кв. 1з, м. Младост 1, неразделна част от ПУП – ПР на м. Младост 1, одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от 29.07.2009г. на СОС. Проектът е изложен в район ,,Младост“ и е публикуван на официалния уеб сайт на районната администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столична община чрез район ,,Младост“.
Обявлението е публикувано в ДВ бр. 11/09.02.2016г., стр. 186.

15:00 | 09.02.16 | Съобщения