Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 24/30.03.2016г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Многофамилна жилищна сграда с магазини, аптека, кафе-бар и подземен гараж със ЗП 296,1 кв.м и РЗП 2217,7 кв.м в УПИ XI-525, кв.5, местност „Младост 2” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 94-00-1028/11.03.2016г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

15:10 | 31.03.16 | Съобщения