Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 26/18.04.2016г.. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №SOF 0886.В000“MINZUНAR“, разположена върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4086.314.3, в УПИХV-314, кв.5, м. „Горубляне“ , ул.“Самоковско шосе“ № 33, гр.София. “ , приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-9266/19.10.2015г. от Директора на РИОСВ – София. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

15:12 | 18.04.16 | Съобщения