Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №31/09.04.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: “Преустройство на съществуваща базова станция №1007 “Полигона” в гр.София, кв.”Полигона”, бл.11, УПИ І, кв.9, НПЗ“Изток“ м.“Къро“ по плана на гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-7288/22.07.2013г. от Директора на РИОСВ – София.Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

 
1.Регулация
2.Застрояване

17:04 | 24.04.14 | Съобщения