Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-07/20.04.2016г. от началник отдел „ИКС” на район „Младост” за обект:
„Водопровод ф225мм ПЕВП по югозападно платно на бул.“Цариградско шосе“ /о.т.24-о.т.25-о.т.26-о.т.27а/ от съществуващ водопровод ф225мм до СВО за УПИ III, кв.11“, находящ се в кв.11, м.“Цариградско шосе 7-ми – 11-ти км“, по плана на гр.София, СО-район „Младост“, бул.“Цариградско шосе“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-11087/21.12.2015г. от Директора на РИОСВ – София. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

15:13 | 20.04.16 | Съобщения