Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 29/27.04.2016г. на главния архитект на район „Младост” за обект: “Апартаменен хотел с ресторант, офиси и подземен гараж със ЗП 534,89кв.м и РЗП 2721,43 кв.м в УПИ VII-5813-“за общ.обсл.”, кв.13б, местност „Младост 2” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-6321/11988/08.02.2016г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

15:14 | 28.04.16 | Съобщения