Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 28/21.04.2016г. на главния архитект на район „Младост” за обект: “Общежитие за работещи със ЗП 169,18 кв.м и РЗП 884,68 кв.м в УПИ IV-6269,6044,722-“за общ.обсл.”, кв.6, местност „Младост 1” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 94-00-2716/01.04.2016г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

15:16 | 22.04.16 | Съобщения