Съобщения

Съобщение

Столична община на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план- изменение на план за регулация на улица между о.т. 351 и о.т. 372; откриване на нова улица от о.т. 351- о.т. 351а до о.т. 352а и улица от о.т.372 до о.т. 351а. Заличаване на кв.24 и кв.31 и създаване на нови квартали 24 и кв.25а, м. „Младост 1“. Изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план с придружаващите го схеми и материали на: УПИ IV-483,487,6119,6129,5908 „за жс и хотел“, УПИ XI-5908,6120 „за ОО и жс“ и УПИ XIV-6120 „за ОО и жс“ от кв.24. Проектите са изложени в район „Младост“. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта до Главния архитект на Столична община чрез район „Младост“.

1. SAG16GR00 1840 KV24 25A M1
2. KV24 25A M1_0001

15:18 | 10.05.16 | Съобщения