Съобщения

Съобщение

УВЕДОМЛЕНИЕ
До кмет на Столична община ул. Московска №33, До кмета на район Младост, до директора на РИОСВ

 

от Владислав Костадинов Христов ЕГН 5402066680, член Съвета на дирекгорите на „РОКОН-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ” АД, съсобственик, гр.София, ул.“21-ви ВЕК“, №56А

/наименование на физическо или юридическо лице, седалище/

 

Пълен пощенски адрес : 1113 гр.София, ул.Ф.Ж.Кюри №15,6л.З, ет.7, ап.1З/

Лице за контакти /име, телефон, имейл/ Татяна Георгиева, 0893666277, tip2002@abv.bg

 

На основание чл, 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Наредба за ОВОС, Д.В. бр. 25/2003 г., изменения и допълнения, Ви уверомяваме за нашето инвестиционно предложение:
Три свободно разположени жилищни сгради с височина до 15м, с магазини и подземни гаражи. Изгражддането ще се извърши на три етапа.
Местоположение:гр. София, община Младост, УПИ XVII-48,49,51,52, кв. 1ЗВ, м.Младост 2, с административен адрес: район Младост

Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, какго и относно проявения обществен интерес към него.
Прилагам:
1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за ОВОС;
2. Документ за собственост, виза за проектиране, изходни данни от „Софийска вода” АД,
З. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на район „Младост“

дата: 03.05.2016г.:
възложител: Владислав Христов

1.uvedomlenie

15:43 | 16.05.16 | Съобщения