Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №34/19.05.2016г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Преустройство и обединение на „Ателие за ремонт на хладилници“ със ЗП:12,15м2 и „Ателие за стъкларски услуги“ със ЗП:80,91м2 и промяна на предназначението им във „Ветеринарна клиника“ със ЗП:90,06 в УПИ І „за битов комбинат“, кв.34, м.“Младост 1“гр.София, сграда на битов комбинат до бл.67“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №94-00-9033/30.10.2015г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

15:48 | 19.05.16 | Съобщения