Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-08/25.05.2016г. от началник отдел „ИКС” на район „Младост” за обект: „Отливен канал 2 на преливна шахта 2 на Главен канализационен клон IV“ с местонахождение: кв.“Горубляне“, по плана на гр.София, район „Младост“-Столична община“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-10620/12.11.2013г. от Директора на РИОСВ – София.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

15:50 | 30.05.16 | Съобщения