Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 45/14.06.2016г. на Главния архитект на район „Младост” за обект: „Жилищна сграда 1 с магазини и подземни гаражи от Жилищен комплекс с търговски площи и подземни гаражи с к.к. 15,00м със ЗП 870,39 кв.м и РЗП 4981,84 кв.м в УПИ XVІІ-48,49,51,52, кв.13в, местност „Младост 2” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-5451/25.05.2016г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.209.

15:52 | 15.06.16 | Съобщения