Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 46/16.06.2016г. на Главния архитект на район „Младост” за обект: „Пететажна сграда със смесена общественообслужваща и жилищна функция-ателиета, жилища, гаражи и подземни гаражи с к.к. 15,00м със ЗП 343,78 кв.м и РЗП 2216,25 кв.м в УПИ ІV-1821,1856, кв.1, местност „Младост 1А” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-3487/05.04.2016г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.209.

15:57 | 17.06.16 | Съобщения