Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 16/19.02.2014г. от главния архитект на район „Младост” за обект: „Преустройство на цех за производство на пластини за офсетов печат в цех за производство на щамповани холограми с РЗП 4 297,42 кв.м, находящ се в УПИ I-119,222, кв.14а, местност НПЗ “Изток”, м.”Къро” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-10777/23.01.2014г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

16:10 | 21.04.14 | Съобщения