Новини

Със Заповед № РА50-110/06.02.2018г. на Главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е одобрен проект за изменения на територията на “Младост”

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми съграждани,

Съобщаваме Ви, че със Заповед № РА50-110/06.02.2018г. на Главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков, е одобрен проект за:

  1. Изменение на план за регулация на м. „Младост 4”, кв. 24Д, като от УПИ II- 227,228,229 “за обществено обслужване” и УПИ III-228,229,230,231 „за обществено обслужване” се създават нови УПИ II-745,746,895 “за жилищно строителство” и УПИ III-746 „за OO”;
  2. Изменение на план за застрояване на м. „Младост 4”, кв. 24Д за УПИ II- 745,746,895 “за жилищно строителство” и УПИ III-746 „за ОО”;
  3. План-схема на инженерната инфраструктура по част ВиК по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на изменението на плана за регулация и застрояване.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – гр.София.

Жалбите се подават в деловодството на район „Младост” и се изпращат в Административен съд – гр.   София от отдел „Правно – нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

Пълната документация по образуваната преписка се намира при инж. Марияна Недялкова – гл. експ. в отдел „УТК”, ст. 205, в сградата на районната администрация „Младост“ СО.

13.03.2018г.                                                                               Район „Младост“, СО

 

14:27 | 13.03.18 | Новини