Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Топлофикация 2

10:51 | 14.02.19 | Съобщения