Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СВИНЕ

Собствениците на свине трябва да подадат заявление с приложения констативен протокол на вниманието на Кмета на района в срок до 19.08.2019 г., включително.

Подалите заявление ще бъдт записани в списък, изготвен от служителите на район “Младост”. На база изготвения списък ще бъде извършен обход по адресите на заявителите.

Горното е необходимо, за да получат собствениците сумата от 300 лв. и да оползотворят месото. Ако не бъде подадено приложеното заявление, след 26.08.2019 г., ОДБХ-град София ще умъртви свинете и ще вземе месото им за инсинератор.

Информация за условията и реда

Списък

Констативен протокол

Заявление_1

Заявление 2

Съобщение

220819_СЪОБЩЕНИЕ

13:49 | 15.08.19 | Съобщения