Обявление по ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – Район „Младост“,  на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-631/ 23.08.2019г. служебно да се изработи проект за ПУП – проект за изменение на плана за регулация в след­ния териториален обхват :

От о.т. 47 до о.т. 625 по Плана за регулация на м. „НПЗ Изток подзона Горубляне“, одобрен със заповед № РД-50-09-156А/20.04.1983 г. на Главния архитект на София и продължението на ул. Михаил Греков съгласно транспор­тно-комуникационна схема и ПТКП за част от артериите от първостепенната улична мрежа, приети с Протокол № ЕС-Г-18 от 12.03.2019 г. на ОЕСУТ

 

10:05 | 09.09.19 | Обявление по ЗУТ