Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РА50-112/06.02.2018г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват:

Местност „Горубляне”, кв. 97; промяна в бордюрната линия на улица м/у о.т. 11-о.т. 12а, с регламентиране на нов вход-изход, промяна в границите на УПИ I-за хотелски комплекс и трафопост”, за създаване на нов УПИ V-1347-„за шоурум, автосервиз, автомивка и трафопост”, поземлен имот с идентификатор 68134.4085.1347, район „Младост” СО.

11:57 | 02.11.18 | Съобщения