Обявление по ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – Район „Младост“,  на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-630/ 23.08.2019г. служебно да се изработи проект за ПУП – План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс за част от м. „ж. к. Горубляне 2” с обхват показан в схема, неразделна част от заповедта без поземлени имоти, за които е налице висящо производство по одобряване на ПУП:

– ПИ с идентификатори 68134.4084.5907, 68134.4084.5908, 68134.4084.5909,  68134.4084.5910,    68134.4084.5911, 68134.4084.5912, 68134.4084.5913, 68134.4084.6014, 68134.4084.6035, 68134.4084.6034, 68134.4084.324 по КККР на Район „Младост“.

10:07 | 09.09.19 | Обявление по ЗУТ