Обявление по ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ23-РА50-21/04.09.2023г. на Главния архитект на район „Младост” СО, с която се разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват:

УПИ VII-164 (ПИ 68134.4094.5774) и контактни:  УПИ VIII-1519 (ПИ 68134.4094.5775), УПИ XVI168 (ПИ 68134.4094.5773 и ПИ 68134.4094.870), УПИ XIII1522 (ПИ 68134.4094.5702) и УПИ VI1522 (ПИ 68134.4094.5703), кв. 6, м. „в.з. Американски колеж – I част”, район „Младост” СО.