Обявление по ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ24-РА50-2/22.01.2024г. на Главния архитект на район „Младост” СО, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) в следния териториален обхват:

 

1.1. Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ XV-990,991 (ПИ 68134.4087.990 и ПИ 68134.4087.991) и контактни: УПИ XVI994 (ПИ 68134.4087.994) и УПИ XIII-987,988 (ПИ 68134.4087.987 и ПИ 68134.4087.988), кв. 12, м. „Горубляне”, район „Младост” СО;

1.2. Изменение на план за застрояване (ИПЗ) за нов УПИ XV-990,991-„за офиси, КОО и търговия“ и нов УПИ XXV-990-„за ЖС“, кв. 12, м. „Горубляне“, район „Младост“, гр. София.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд – София град.