Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РА50-112/12.02.2018г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват:

УПИ XI-214-„за обществено обслужване и трафопост”, за създаване на нов УПИ XI-660-„за ЖС и ОО”, кв. 24д, м. „Младост 4”, по границите на поземлен имот с идентификатор 68134.4089.660, район „Младост” СО.

11:58 | 02.11.18 | Съобщения