Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РА50-137/13.02.2018г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват:

УПИ I-5798,5799-„за одо, жс, ателиета, апарт. хотел, пг и трафопост”, за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 68134.4091.790 по КККР на район „Младост”, с предвидено в него застрояване, като е предложено създаване на нови  УПИ I-790-„за одо, жс, ателиета, апарт. хотел, пг и трафопост” и УПИ II-790-„за одо, жс, ателиета, апарт. хотел, пг и трафопост”, кв. 17, м. „Младост 2”, район „Младост” СО.

11:59 | 02.11.18 | Съобщения