Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РА50-236/16.03.2018г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват:

УПИ XIX-447, УПИ XX-446, УПИ XXV-1093,503,483,1376,1440,448-„за административно производствен комплекс”, УПИ XXVI-„общ.”; ПИ с идентификатори: 68134.4081.1093, 68134.4081.1440, 68134.4081.1376, 68134.4081.483, 68134.4081.446, 68134.4081.447, 68134.4081.1206, 68134.4081.503, 68134.4081.1271, 68134.4081.91, 68134.4081.59, 68134.4081.289, 68134.4081.361, 68134.4081.92, УПИ с отреждане за „озеленяване”, част от улица между о.т. 170г – о.т. 171б – о.т. 171в, улично озеленяване, от квартал 6, местност НПЗ „Изток”- местност „Къро”, район „Младост” СО, с предвидено начин на застрояване, като е предложено създаване на нов УПИ XXV-1093,503,483,1376,1440,448,59,289,361,446,447,1206,1271-„за административно производствен комплекс”, нов УПИ XXXV-483,1093-„за озеленяване” и нов УПИ XXVI-92-„за озеленяване” от кв.6, м. НПЗ „Изток”- м. „Къро”, район „Младост” СО.

12:00 | 02.11.18 | Съобщения