Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РА50-503/04.07.2018г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват:

УПИ VII-663,667,668; УПИ III-110,664,749-„за КОО” и улица между о.т. 80=51а – о.т. 81=54, за да се създаде  нов  УПИ IX-„за озеленяване” в кв. 11, м. „Младост 2”, район „Младост” СО, и да се разшири улица между о.т. 80=51а – о.т. 81=54, за създаване на уличен паркинг.

12:02 | 02.11.18 | Съобщения