Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РА50-649/16.08.2018г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват:

ПИ 68134.4087.1234 по КККР на кв. „Горубляне”, гр. София, УПИ IX-1127, създаване на УПИ IX-1234-„за жс” и наложеното от това изменение на уличната регулация между о.т. 239 и о.т. 240 и изменение границите на контактни: УПИ VIII-за жс” и УПИ X-1126, кв.34, м. „кв. Горубляне”, район „Младост” СО.

12:08 | 02.11.18 | Съобщения