Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РА50-547/13.07.2018г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват:

УПИ I-со, кв. 8а, м. НПЗ „Изток”, м. „Къро”, район „Младост” СО, поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9663 по КККР (за създаване на нов УПИ I-со и нов УПИ IX-9663-„за жс”), район „Младост” СО.

11:56 | 02.11.18 | Съобщения