Съобщения

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за провеждане на КОНКУРС за Идеен проект за парк в УПИ X – за специални нужди, кв. 2Б (идент. с ПИ 68134.4083.6095 по КККР на гр. София, р-н “Младост”), гр. София, р-н “Младост”, СО

 1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ:

Конкурсът за идеен проект за Парк се осъществява във връзка с подписан Меморандум за сътрудничество РМЛ18 –ДГ56-37/17.07.2018г. между СО р-н Младост и ЛТУ – София

Конкурсът предвижда създаването на проект за паркова среда и функционално осъвременяване на територията, за да може да отговори на нуждите на населението живеещо в района и гостите му, чрез специфични форми на отдих и развлекателни активности.

Проектът се разработва във фаза „Идеен проект” и ще бъде основание за последващо финансиране и изграждане, след изготвяне на пълна проектно-сметна документация.

 1. ИЗХОДНИ ДАННИ:
 • Геодезическо заснемане
 • Действащ План за регулация и застрояване
 • Извадка от цифров модел
 • Подземен кадастър
 • Извадка от ОУП на СО

Всички данни са предоставени на дигитален носител и може да бъдат изтеглени от следните линкове:

III. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ:

Териториален обхват на задачата: 17,15 дка – УПИ X-За специални нужди, кв. 2Б (идент. с ПИ 68134.4083.6095 по КККР на гр. София, р-н “Младост”), гр. София, р-н “Младост”, СО.
Теренът е предимно равнинен. Съществуващата растителност е саморасла.

ЧАСТ „ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

Проектната разработка да се изготви на база подадените изходни данни.
Да се изготви Експертна оценка на съществуващата дървесна растителност, която да послужи за ориентир за включването на част от видовете към проектната разработка.
Композиционното решение да се съобрази със съществуващата градоустройствена рамка и Експертната оценка на растителността.
Да се изготви анализ на възможните пешеходни потоци за да се прецезира местоположението на подходете към парковата територия.
Да се изготви функционално зониране на територията, като присъстват балансирано активни и пасивни зони, както и открити и закрити пространства.
В проекта да се посочат местата на предвидените нови паркови елементи – пейки, кошчета за боклук, осветление, водни ефекти  и пр. и тяхната визия.
Дендрологичен проект – пространственото решение на парковата дървесна и храстова растителност – масиви, групи и солитери, да бъде с подходящ видов състав, съобразен с микроклиматичните условия на района.
Проектът да включва и идеи за алейно и художествено осветление, като се има в предвид осигуряване на необходимите норми за осветеност на парковите пространства. С художественото осветление да се акцентира върху характерни елементи от парковата среда, растителност и подобекти.
Разработката да бъде съобразена с устройствената зона, в която попада обекта и спецификата на устройствените параметри.

ПРИМЕРНИ ПОДОБЕКТИ

 • Детска площадка
 • Фитнес на открито и Зона игри на открито
 • Воден обект – акцент
 • Преместваем обект –  тип кафе
 • Ограда  –  Да се предвиди ограда с плътна част до 60 см над терена и ажурна метална част с височина 220 см над терена с художествено оформление на ажурната част.

 ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Графичният материал да бъде представен във вид на презентация при журирането с максимум 10 слайда. Табла с  размер А1 на дигитален носител и Обяснителна записка да се представят за участие в изложба.

Опорен план с подробна геодезическа снимка с нанесена съществуващата растителност, градоустройствена рамка и анализ на средата , Функционално зониране на парковата територия;

 • Композиционно решение;
 • Дендрологичен проект;
 • Детайли на настилка, паркова мебел, воден обекти др.,
 • Изгледи и визуализации;

Разработката да се съобрази с изискванията на :

Наредба N 4 от 21 май 2001г. /изм. ДВ бр.85 от 2009г./ на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
Наредба N 4 от 01 юли 2009г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително на хората с увреждания – обн. ДВ, бр.54 от 2009г.;
Наредба N 7 от 22.12.2003г. на МРРБ за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обн.-ДВ, бр.3 от 13.01.2004г., изм. – ДВ, бр.11 от 01.02.02005г.;

Конкурсният проект да бъде изготвен от студенти специалност Ландшафтна архитектура към Лесотехнически Университет

 • КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ РАЗРАБОТКИ 01.11.2018г.
 • МЯСТО ЗА ПРЕДАВАНЕ  И ЖУРИРАНЕ ЛТУ – СОФИЯ

Съставът на журито ще бъде обявен на 15.10.2018г.

 1. НАГРАДЕН ФОНД

Предвидени са първо, второ и трето място за награждаван,е  с награди съответно таблети, специализирани учебни издания и подаръчни ваучери, като за всички участници са предвидени и грамоти. Участие в изложба за всички участници.

За контакти във връзка с Конкурсният проект:
доц. Д-р л.арх. Веселин Рангелов 0887604969
Зам.кмет л.арх.Мария Грозева 0884701736

Изготвил: …………………………………………
Зам.кмет л.арх.Мария Грозева

Съгласувал: ……………………………………
ВРиД арх. Румен Русев

12:04 | 28.09.18 | Съобщения