Новини

Удължаване на срок за приемане на оферти в конкурс за столово хранене

О Б Я В Л Е Н И Е
СЪС ЗАПОВЕД № 117 – 906 / 01.06.2023 г. НА ДИРЕКТОРА НА 118.СУ „АКАДЕМИК ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ“ И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 31, АЛ. 2 И ЧЛ. 34, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
1. Удължава се срока за подаване на оферти за участие в Конкурс за ученическо столово и бюфетно хранене за 118 СУ „Акад. Людмил Стоянов“ гр. София, открит със Заповед № 2006 – 752 / 04.04.2023 г. и Обявление от 04.04.2023 г. на основание чл. 31, ал. 2 и чл. 34, ал. 1, и ал. ал. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси;
2. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
3. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа в сградата на училището – гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 6, ет. 2, кабинет 209 от 01.06.2023 до 15.06.2023 г. включително.
4. Стойността на конкурсната документация е 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
IBAN: BG84SOMB91303140436701, при Общинска Банка АД
5. Оферти се подават от 8:30 до 16:00 часа от 01.06.2023 до 15.06.2023 г. включително в 118 СУ „Акад. Людмил Стояно“ на адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 6, ет. 2, кабинет 209.
6. Конкурсът ще се проведе на 20.06.2023 г. от 10:00 часа в сградата на 118 СУ „Акад. Людмил Стоянов“.
7. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед № 2006 – 752 / 04.04.2023 г. и срокът е удължен със Заповед № 117 – 906 / 01.06.2023 г. на директора на 118 СУ и на основание чл. 6, ал. 3 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, както и е обявен на сайта на:
• столична община – www.sofia.bg;
• СО Район „Младост“ – www.mladost.bg
8. Телефон за информация – 02/875-03-62