Съобщения

Удължава се срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на реална част от имот

СО – район „Младост“ удължава срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост с площ 6 кв.м., представляващ ПИ с идентификатор 68134.4082.6095, УПИ V, кв.5, м.“Младост 1“, АОС № 1739 от 10.05.2011 г. и административен адрес гр.София, жк „Младост 1“, ул.“Д-р Стоян Чомаков“, спирка „УМБАЛ Света Анна“, за поставяне на преместваем обект, с предназначение за разпространение на печатни произведения – вестници и списания, за срок от 5 години.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 30.04.2020 г. Контакти: 02/9067 620, 02/9067 621.

8:39 | 15.04.20 | Съобщения