Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7 дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга - 1 ден

  • 10 лв.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 10.00 лв.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 10.00 лв.

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 10.00 лв.

Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 10.00 лв.

Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове за ГС

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 2.50 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 3.25 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 5.00 лв.

Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 10.00 лв.

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 10.00 лв.

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 10.00 лв.

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 10.00 лв.

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 3.50
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 5.25 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 7 лв.

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Декларация за съгласие за вписване на лични данни по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 10.00 лв.

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Декларация за съгласие за вписване на лични данни по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 3.50 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 5.25 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 7.00 лв.

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 3.50 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 5.25 лв.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 7.00 лв.

Припознаване на дете

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Декларация за припознаване по образец или нотариално заверени декларации

 • Лични карти на родителите

Срокове
Такси
 • Срок: 3 месеца /чл. 66 от Семейния кодекс/

  • безплатно

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи
 • Документ, подлежащ на заверка

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 1 ден

  • 5 лв.

Заверка на копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението

Необходими документи
 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7дни

  • 0.50 лв./стр.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 0.75 лв./стр.
 • Експресна услуга – 1 ден

  • 1 лв./стр.

Промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Съдебно решение или друг документ, удостоверяващ промяната.

Срокове
Такси
 • 1 ден

  • безплатно

Служебно изискване и връчване на дубликати от удостоверения и преписи от актове за гражданско състояние от други общински администрации

Необходими документи
 • Заявление/свободен текст/ до кмета на район „Младост“ от заинтересованото лице (с постоянен адрес на територията на район „Младост“)

 • Лична карта

Срокове
Такси
 • Такса

  • 10.00 лв.

Възстановяване или промяна на име по чл. 19А от ЗГР

Необходими документи
 • Заявление по образец с нотариална заверка на подписа

 • Лична карта

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • безплатно

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Необходими документи
 • Писма от държавни органи и институции, съобразно законоустановените им правомощия.

 • Акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • безплатно

Издаване на други видове удостоверения въз основа на регистъра на населението

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7 дни

  • 3.50 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 5.25 лв.
 • Експресна услуга - 1 ден

  • 7.00 лв.

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Брачен договор /оригинал/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • -
  • 24.00 лв.